Феникс застрахователен брокер

За Феникс

Предимства на застрахователния брокер

Развитието на застрахователния пазар утвърждава ролята на застрахователния брокер. За да се убедите в това ви представяме силните страни на застрахователния брокер:

• Застрахователният брокер работи по поръчка на своя клиент, но получава възнаграждението си от застрахователната компания.

• Застрахователният брокер разполага с детайлна информация относно застрахователния пазар – финансовото състояние, политика и особености на застрахователните компании, с които работи; техните продукти и общите условия за застраховане на различните компании; защитавайки интересите на клиентите си брокерът подбира най-подходящите застрахователни продукти, тарифи и условия, според нуждите на клиента; познава всички закони в областта на застраховането и съответните промени в тях.

• Застрахователният брокер разполага с голям портфейл от застраховки, което му дава възможност да предлага на своите клиенти преференциални отстъпки и по-изгодни условия за различните застрахователни компании, с които работи. В тази връзка брокерът може ефективно да води преговори с цел получаване на бързо и пълно застрахователно обезщетение.

• Всички анализи, консултации и препоръки на застрахователния брокер са безплани за клиента.

 

Предимствата на брокера пред застрахователя са:

БрокерътЗастрахователната компания
Съветва Покрива рискове
Прави цялостна оценка на риска Продава застраховки
Отговаря за професионалните си съвети Не отговаря за неправилен съвет
Притежава опит и знания за управление на риска Извършва огледи за намаляване на риска
Емитира риска при най-добри условия с оглед особеностите на конкретния случай Застрахова риск срещу премия без опознаване на конкретния случай


Цената на застраховката (застрахователната премия) е еднаква при застрахователя и при брокера. Това е така, защото в цената на застрахователния продукт (застраховката) е включено възнаграждението на застрахователния брокер.