Феникс застрахователен брокер

Видове застраховки

Имущество

При тази застраховка обект на застраховане могат да бъдат имущества на граждани, предприятия и фирми, като дълготрайни материални активи (сгради, оборудване, стопански инвентар), стоково-материални запаси, чужди имущества и други срещу основните рискове:
 • пожар, мълния, експлозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, самостоятелно или в комбинация с допълнителните рискове;
 • палеж;
 • природни бедствия (буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, увреждане от сняг или лед, измръзване);
 • земетресение;
 • изтичане на вода и пара;
 • стачки и граждански вълнения;
 • имплозия;
 • свличане или срутване на земни пластове, подпочвени води;
 • увреждане от действия на морски вълни;
 • увреждане в следствие на удар от превозно средство;
 • увреждания в следствие на авария с товарни и разтоварни машини;
 • чупене на стъкла, витрини, рекламни надписи и табели;
 • злоумишлени действия на трети лица;
 • внезапно изтичане на вода от спринклерни инсталации;
 • ударна/звукова вълна;
 • разходи за ограничаване размера на вредите.

Застрахователна сума – определя се от застрахования в рамките на действителната стойност на имуществата въз основа на:
 • Стойност необходима за възстановяване
 • Експертна оценка
 • Счетоводни данни

За някои клаузи, например: „чупене на стъкла”, „злоумишлени действия”, „спринклерни инсталации” и „ударна/звукова вълна” се договарят лимити на отговорност.

Застрахователна премия/цена на застраховката – определя се по тарифи на Застрахователя в зависимост от вида и характера на имуществото, застрахователната сума, респ. лимитът на отговорност, рисковите обстоятелства, избраното покритие и срокът на застраховката.

Отстъпки и бонуси, които могат да бъдат предоставени:
 • бонус за липса на щети
 • отстъпка за еднократно издължаване на премията/цената
 • отстъпка за добра пожарообезопасеност, охрана и др.
 • отстъпка за допълнително договорено самоучастие и др.
 • отстъпка при наличие на сключени други видове застраховки в същата застрахователна компания

При настъпване на застрахователното събитие е необходимо Застрахованият незабавно или в рамките на 24 часа от узнаването да уведоми съответните компетентни органи и Застрахователя; да докаже претенцията си, като междувременно не променя състоянието на увредените имущества и не предприема действия, които биха увеличили размера на щетите. Вредите се установяват чрез оглед и описание от представители на Застрахования, Застрахователя и независим експерт.

Застрахователно обезщетение – определя се в рамките на застрахователната сума или съобразно лимита на отговорност. При частични щети вредата се определя чрез предвиждане на необходимите разходи за възстановяване на имуществото във вид и състояние, в което то е било непосредствено преди събитието. При тотални щети размерът на вредата е равен на действителната стойност на увредените или погинали имущества, но не може да надвишава застрахователната им сума. Обезщетение се изплаща в срок от 15 дни след представяне на всички необходими документи.