Феникс застрахователен брокер

Видове застраховки

Медицински застраховки

Тази застраховка дава възможност да получите високо квалифицирана медицинска помощ при заболяване и/или злополука, правна помощ в случай на необходимост, както и пакет от допълнителни услуги, чиято цел е да улеснят Вашето пътуване и пребиваване в чужбина.
Застраховат се български граждани и чуждестранни лица, временно пребиваващи в РБългария. Няма горна възрастова граница за желаещите да сключат тази застаховка. Териториалният обхват на застраховката покрива цял свят, с изключение на РБългария и страната на постоянно местожителство на застрахования.

Обособени са две географски зони на покритие в зависимост от стойността на медицинските услуги: Зона 1 – Европа, Средиземноморските страни и страните от Близкия и Средния Изток и Зона 2 – цял свят. Многообразието по времетраене застрахователни периоди Ви дава възможност да направите най-подходящия за Вас избор. Премията се заплаща еднократно.

При злополука или при внезапно заболяване застрахованият е длъжен в рамките на 48 часа от настъпване на събитието да информира застрахователя. Независимо от Вашето местонахождение, Ви се гарантира възможност да получите високо квалифицирана медицинска помощ, като предварително бъдете насочени към специализирано здравно заведение и при необходимост осигури транспортирането Ви до него.

Чрез тази застраховка Ви се осигурява застрахователна защита срещу следните рискове, обособени в 4 вида покритие:

Основно покритие
, което включва покритие на разходи за:
  • медицинска помощ и лечение;
  • спешна стоматологична помощ;
  • репатриране;
  • погребение в чужбина.

Разширено покритие 1
включва Основно покритие и покритие на разходи за:
  • смърт от злополука;
  • трайна загуба на нетрудоспособност;
  • дневни пари за болничен престой.

Разширено покритие 2 включва Основно покритие и покритие на разходи за:
  • правна помощ;
  • допълнителни услуги и помощ за лицата, пътуващи със застрахования, ако той заболее или претърпи злополука.

Пълно покритие включва всички покрити от застрахователя рискове по тази застраховка.

В отговор на Вашите индивидуални предпочитания по риска „Медицински разходи” е представен широк диапазон лимити на покритие.