Феникс застрахователен брокер

Видове застраховки

Отговорност на превозвача

Отговорност на превозвача при международни превози
Застрахователното покритие осигурява превозвача при рекламации за загуби или повреди на товара, възникнали по време на превоза. Изплаща се застрахователно обезщетение за щети на стоките до действителната им стойност, но не повече от 8,33 СПТ (специални права на тираж – SDR) на килограм липсващо тегло. По желание на клиента срещу заплащане на допълнителна премия се предлага и по-високо покритие на отговорността на превозвача до 20 щатски долара на килограм липсващо тегло. Стандартното покритие може да се разшири и да обхване отговорността на превозвача за увреждане на контейнер и контейнерно оборудване в резултат от пътно транспортно произшествие, пожар или природни бедствия.

Възстановяват се и разходи за:
  • спасяване на товара, включително складиране до 48 часа в резултат от пътнотранспортно произшествие;
  • оглед от аварийни комисари и издаване на съответните документи.
Застраховката може да се сключи за определен период (1 месец, 3 месеца, 6 месеца или 1 година) или за отделен превоз.

Отговорност на превозвача за територията на РБългария
Покрива се отговорността на превозвача при превоз на товари съгласно Закона за автомобилните превози и част 3-та, глава 26 от Търговския закон, с изключение на опасните товари от клас 1а, 1в, 1с и 7 на Конвенцията за международен превоз на товари по шосе (ARD).

При допълнително договаряне застрахователното покритие може да се разшири и да обхване отговорността на превозвача за:
  • превоз на живи животни;
  • контейнери;
  • кражба на товара при въоръжен грабеж;
  • кражба на цялото правозно средство.

Изплаща се застрахователно обезщетение за щети на стоките до 8,33 СПТ на килограм липсващо брутно тегло в левовата равностойност по курса на БНБ към датата на застрахователното събитие или до стойнотта на товара съгласно търговската фактура, което от двете е по-малко.

Застраховката може да се сключи за определен период (1 месец, 3 месеца, 6 месеца или 1 година) или за отделен превоз.