Феникс застрахователен брокер

Видове застраховки

Професионална отговорност

Отговорност на туроператора
Тази застраховка е разработена съгласно изискванията на Закона за туризма и Наредба за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора.
Покриват се отговорността на туроператора за причинени имуществени вреди в резултат на дейността му, вследствие неразплащане с неговите контрагенти и доставчици, включително и при неплатежоспособност и несъстоятелност.
Застраховката се сключва съобразно декларирания от туроператора годишен оборот на краен потребител или бизнес план за текущата година.
Срещу заплащане на допълнителна премия се осигурява покритие за направените от туроператора разноски във връзка с искове и/или разходи за адвокатска защита.

Професионална отговорност на адвоката

Основно покритие: обезщетяват се адвокати, младши адвокати и адвокатски дружества за претенции, отправени към тях за имуществени вреди, явяващи се пряка и непосредствена последица от виновно неизпълнение на професионални задължения, регламентирани в Закона за адвокатурата, Етичния кодекс и наредбите на Висшия адвокатски съвет, както и на задълженията на сътрудниците в адвокатската кантора.
Допълнително покритие: срещу заплащане на допълнителна премия по условията на застраховката се покриват и всички разходи и разноски, направени за разследване, защитата или преговорите за уреждането на щети, както и свързаните с това съдебни разноски.
Застрахователни суми:
Застрахователната сума (лимита на отговорност) се определя за едно застрахователно събитие и в общ лимит на отговорност в агрегат за всички застрахователни събития за срока на действие на застрахователната полица. Минималната застрахователна сума, за която се предлага застраховката и която се изисква от Висшия адвокатски съвет е 20 000 (двадесет хиляди) лева.
Застрахователната сума по допълнителното покритие не може да е повече от 10 % от лимита на отговорност в агрегат по основното покритие.
Застрахователната сума за сътрудниците в адвокатската кантора е в рамките на договорената застрахователна сума за адвоката/младши адвоката.
Застрахователна премия:
Застрахователната премия се определя като процент от избраната застрахователна сума и в зависимост от:
 • съществените аспекти на адвокатската дейност (нотариални сделки, граждански дела, търговски дела, наказателни дела, правни анализи, консултантски услуги и др.)
 • стажа на адвоката/младши адвоката (респективно дата на учредяване на адвокатското дружество).

Отговорност на нотариуса
Тази застраховка осигурява финансова компенсация за причинени имуществени вреди, вследствие виновно неизпълнение на професионалните задължения на нотариуса.
Покрива се и отговорността на нотариуса за вредите, причинени от:
 • помощник-нотариуса
 • стажант-нотариуса
 • служителите на нотариалната кантора,
при и по време на изпълнение на тяхната дейност и съгласно указания на нотариуса.
Застрахователната сума (лимит на отговорност) се определя за едно застрахователно събитие и в общ лимит на отговорност в агрегат за всички застрахователни събития за срока на действие на застрахователната полица.
Срещу заплащане на допълнителна премия се осигурява покритие за направените от нотариуса съдебни разноски във връзка с искове и/или разходи за адвокатска защита.

Отговорност на дипломирания експерт-счетоводител

Покрива имуществената отговорност на дипломирания експерт-счетоводител за:
 • вредите, които е причинил на своите доверители, които са пряка и непросредствена последица от виновно неизпълнение на професионалните му задължения;
 • разноските и разходите, направени със съгласието на застрахователя за разследването, защитата или преговорите за уреждане на всяка покрита по полицата претенция, до предварително договорен лимит.
Застрахователната сума (лимит на отговорност) се определя за едно застрахователно събитие и в общ лимит на отговорност в агрегат за всички застрахователни събития за срока на действие на застрахователната полица.
Предлага се и допълнително покритие:
за съдебни разноски във връзка с претенции или разходи за адвокатска защита;
за всички суми, които застрахованият е длъжен да заплати по предявени искове за вреди, настъпили от негови действия или бездействия в резултат на дейността му като:
 • лисвидатор
 • синдик
 • квестор.

Отговорност на лекари и медицински персонал
Обезщетяват се лекари и медицински персонал за всички суми, които въз основа на съдебно решение или постигнато споразумение са задължени да платят по предявени искове за причинените вреди на трети лица, произтичащи от лекарски деликти (виновно неизпълнение на професионалните задължения, вкл. от грешка, пропуск или небрежност).
Застрахователната сума (лимит на отговорност) се определя за едно застрахователно събитие и в общ лимит на отговорност в агрегат за всички застрахователни събития за срока на действие на застрахователната полица.
Срещу заплащане на допълнителна премия се осигурява покритие за присъдени съдебни разноски и разходи за адвокатска защита по искове, предявени срещу застрахованите.

Отговорност към трети лица

Тази застраховка покрива Вашата гражданска отговорност, а така също и гражданската отговорност на Вашите служители за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица, произтичащи от действия или бездействия, свързани с дейността на фирмата.
Застраховката покрива нанесените вреди на трети лица, изразяващи се в:
 • трайна загуба на трудоспособност или смърт;
 • загуба или повреда на имущество;
 • застрахователят заплаща и присъдените от съда разноски по водените дела;
 • гражданска отговорност при използване на огнестрелно оръжие;
застраховката е задължителна съгласно Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите за служителите на юридически лица и еднолични търговци при осъществяване на охранителна дейност с ползване на огнестрелно оръжие;
застрахователят поема задължението да обезщети вместо Вас имуществените и/или неимуществените вреди, нанесени на трети лица, във връзка с използването на огнестрелно оръжие за дейности, разрешени от закона.
Застраховката се предлага и за:
 • юридически лица, които използват огнестрелно оръжие за охрана в собствени или наети обекти;
 • физически лица, които използват огнестрелно оръжие за самоотбрана;
 • физически и юридически лица, които използват огнестрелно оръжие за ловни, културни и спортни нужди.

Отговорност на изделието
Покриват се разходите на производителя или търговеца за нанесени вреди на потребителите, причинени от произведени или продадени продукти. Тази застраховка не може да осигури качеството на Вашата продукция, но Ви обезщетява за разходите, произтичащи от вредите, причинени на потребители от дефектни стоки. Покритието обхваща и разходите за унищожаването, поправката, промяната или замяната на продукта.