Феникс застрахователен брокер

Видове застраховки

Застраховка Живот

Класическата застраховка „Живот” покрива рисковете доживяване и смърт. Застрахователното плащане по нея се извършва при настъпването на някой от тези два риска в срока на застрахователното покритие. Застраховащият плаща застрахователна премия до момента на настъпване на застрахователното събитие или до крайната дата (падеж) на застрахователния договор.

Покрити рискове при застраховките „Живот” (в зависимост от направения избор):
  • Смърт на застрахования вследствие на заболяване
  • Смърт на застрахования вследствие на злополука или определен вид злополука
  • Трайно намалена или загубена работоспособност на застрахования от 1% до 100% вследствие на злополука
  • Временна неработоспособност на застрахования вследствие на злополука над определен брой дни
  • Медицински разходи вследствие злополука и акутно заболяване


Индивидуална застраховка „Живот”
Застраховката осигурява на застрахованите физически лица защита от застрахователна Злополука или Заболяване при възможност за изборност на един или повече рискове, в зависимост от индивидуалните предпочитания на Застраховащия /Застрахованите.

Групова застраховка „Живот”
Застраховката се сключва от Работодателя, който плаща застрахователната премия за своя сметка. Застраховани лица могат да бъдат работниците и служителите на Работодателя, включително лицата, работещи по договор за управление. Застраховката се сключва за група от десет или повече застраховани лица.

Спестовна застраховка „Живот”
Този продукт съчетава характеристиките на депозит и застраховка в едно. Подобен род застраховки се предпочитат пред банковите спестявания поради това, че дават по-висока доходност и осигуряват защита срещу покритите застрахователни рискове от полицата.