Феникс застрахователен брокер

За Феникс

Юридическа информация

Застрахователен брокер  " Феникс 7007 " ЕООД е вписан в търговския регистър към Софийски Градски съд по ф.д. № 11821 / 2006г. 

Седалище и адрес на управление : Република България, област София-град, гр. София, п.к.1505, ул. " Васил Друмев " № 7, вх. Б, ет. 1, ап.2 .

" Феникс 7007 " ЕООД е вписан в публичния регистър по чл. 30, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор, съгласно удостоверение № 32-ЗБ / 15.11.2006 г.

БУЛСТАТ 175153858

Клиентска сметка в " Първа Инвестиционна Банка " АД 
IBAN  BG13FINV915070BGN0L3RQ 
BIC    FINVBGSF