Феникс застрахователен брокер

Видове застраховки

Селско стопанство

1. Земеделие:
Застраховката се сключва въз основа на попълнени от застрахователния клиент Предложение-въпросник и Опис на засетите култури по образец.
По взаимно договаряне се определя застрахователната сума, съобразно с очакваните добиви и пазарните условия в страната. Застрахователната сума не може да надвишава действителната стойност на реколтата.
Застрахователната премия се определя в зависимост от посевната площ на културата, договорената застрахователна сума на декар и тарифата за избраното покритие от рискове. Премията може да бъде заплатена еднократно или разсрочено на вноски.

Покрити рискове:
Покриват се количествени щети на реколтата, настъпили в резултат на следните рискове:
 • Проливен дъжд
 • Градушка
 • Буря
 • Наводнение
 • Пожар
 • Осланяване

За есенни житни култури се предлага допълнително покритие срещу рисковете:
 • Измръзване
 • Киша
 • Задушаване
 • Изтегляне

2. Животновъдство:
Чрез застраховането на домашни животни се предоставят на застрахованите парични компенсации за нанесените им щети от застрахователни събития, за да могат стопаните да закупят животни и продължат своята животновъдна дейност.

Общи условия
Под "Общи условия за застраховане на домашни животни, птици и кошери с пчели" се застраховат:
 • Говеда и биволи, овце и кози на възраст над 3 месеца
 • Коне, катъри, мулета и магарета на възраст над 6 месеца
 • Свине за разплод над шест месеца и свине за угояване с живо тегло над 20 кг
 • Птици, отглеждани при интензивни условия
 • Риба - отглеждана във водоеми за интензивно рибовъдство
 • Кошери с пчели
 • Фазани, кеклици, пъдпъдъци и полезен дивеч - отглеждани във дивечоразвъдни стопанства
 • Племенни, елитни, декоративни и състезателни животни и птици

Тази застраховка покрива щети при смърт или клане (убиване) на животните и птиците по необходимост, вследствие на:
 • Природни бедствия
 • Злополуки
 • Заразни, незаразни, паразитни и други болести
 • Пожар